Home Contact us Our Solutions Gallery
This website has been moved to www.aclc-asia.com
 
   
 
    PROGRAM:
> THINK ON YOUR FEET®
> หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
> หลักสูตรการสื่อสารในองค์กร
 
หลักสูตร Think on Your Feet®  
Exclusively delivered in Thailand by AcComm & Image International. © 2016-2017 Copyright – All rights reserved. Intellectual Property of Think on Your Feet® International.
 
อ่านบทความเรื่อง
Think on Your Feet® คืออะไร?
 
หลักสูตรการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ที่ผู้เข้าอบรมกล่าวถึงว่า
เป็นการอบรมการเรียบเรียงความคิดและการสื่อสารที่ดีที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นหลักสูตรเดียวที่เน้นทักษะและฝึกปฏิบัติการสื่อสารในสถานการณ์จัดการยากสื่อสารสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด สื่อสารทันทีโดยไม่มีโอกาสเตรียมการมีเวลาจำกัดหรือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ภาวะความกดดัน
 
ประโยชน์ของเทคนิคการถ่ายทอดความคิด
และการสื่อสารด้วยเทคนิค Think on Your Feet® คือ
ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มผลิตภาพ ลดความเสียหายจากความคลุมเครือ
เพิ่มรายได้ เพิ่มจำนวนผู้บริหาร และบุคลากรที่สามารถสื่อสารได้ชัดเจน และโน้มน้าวให้ผู้อื่นคล้อยตามได้
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
เพิ่มความผูกพันที่ลูกค้าและบุคลากรมีต่อองค์กร
การฝึกปฏิบัติที่สร้างสรรค์ในหลักสูตร จะช่วยให้ท่าน
สามารถเลือกใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิผลที่สุด
ในสถานการณ์นั้น
มีความมั่นใจในการสื่อสาร การนำเสนอความคิด
สามารถเป็นผู้ฟังที่ยอดเยี่ยม จับประเด็น และสรุปประเด็น ในแบบ
ผู้สื่อ
สารอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ข้อมูลเพิ่มเติม >>
 
หลักสูตร Effective Communication Skill  
Exclusively delivered in Thailand by AcComm & Image International. © 2016-2017 Copyright – All rights reserved. Intellectual Property of Think on Your Feet® International.
 
อ่านบทความต่างๆ
เรื่องการสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้นำ
 
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

ความสามารถในการสื่อสารมีความสำคัญมากต่อการปฏิบัติงานและการประสานงาน อย่างไรก็ตาม กระบวนการการสื่อสาร
มีปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการสื่อสารทั้งระหว่างบุคคลระหว่างแผนกในองค์กรหรือระหว่างองค์กรโดยเฉพาะปัจจุบัน เทคโนโลยีการสื่อสารได้เพิ่มความสะดวกในการสื่อสารและมีผลต่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีก็นำมาซึ่งอุปสรรคในการสื่อสารด้วย

ดังนั้นการทำความเข้าใจปัจจัยต่างๆและพัฒนาทักษะในการสื่อสาร อย่างเป็นระบบและทันกาลจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานร่วมกัน หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล นี้ ช่วยให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถถ่ายทอดความคิดและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการเชิงรุกกับอุปสรรคต่างๆในการสื่อสารได้
สามารถเพิ่มศักยภาพด้านการฟังและการถามเพื่อสร้างความกระจ่างชัด และสามารถสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น

สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความเห็นแตกต่างและขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์และปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและเกิดผลรวมทั้งช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน

 
หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
สร้างทัศนคติที่ดีต่อการสื่อสาร
ระบุสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ข้อดีและข้อควรระวัง ในการสื่อสาร
ระบุจุดอ่อนและจุดแข็งของตนเองเพื่อพัฒนาทักษะและพฤติกรรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ปรับวิธีการสื่อสารและการโต้ตอบสารได้อย่างเหมาะสมกับผู้ที่สื่อสารด้วยและอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
รับฟังอย่างใส่ใจและจับประเด็นได้อย่างมีประสิทธิผล
สร้างความกระจ่างชัด โดยการซักถามกลับอย่างสร้างสรรค์
เรียบเรียงคำพูดในการโน้มน้าวและจูงใจคนหลากหลายรูปแบบ
วิเคราะห์อุปสรรคในการสื่อสารระหว่างแผนกและให้ความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงการสื่อสารในองค์กร อย่างสร้างสรรค์
สื่อสารความคิดเห็นที่แตกต่างโดยไม่นำมาซึ่งความขัดแย้ง
 
หลักสูตรสามารถปรับเนื้อหาและจำนวนวันอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร มีแบบประเมินก่อนและหลังการอบรม และระบบการติดตามผลการพัฒนาของตนเอง
หลักสูตรนี้ มีเนื้อหาแบ่งเป็นระดับต่างๆ คือ
     การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร
     การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้จัดการ
     การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหัวหน้างาน
     การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับบุคลากรทั่วไป
หลักสูตรการสื่อสารในองค์กร
หลักสูตรการสื่อสารยอดนิยม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลลัพธ์ของงานและสัมพันธภาพที่ยั่งยืน
หลักสูตรเพื่อพัฒนาการสื่อสารในองค์กร
    หลักสูตรการสื่อสารและการบริหารจัดการความขัดแย้ง
Effective Communication and Conflict Management
    หลักสูตรการสื่อสารอย่างผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
Communication with EQ
    หลักสูตรการสื่อสารในการร่วมงานเป็นทีม
Effective Team Communication
    หลักสูตรการสื่อสารกับลูกค้าอย่างมืออาชีพ
Communicating Professionally with Customers
    หลักสูตรการสื่อสารกับคนจัดการยาก
Dealing with Difficult People
    หลักสูตร เทคนิคการปรับสไตล์การสื่อสารเพื่อผลลัพธ์
Adapting Styles for Results
 
 
 
     
© 2003-2017 Copyright. AcComm & Image International. All rights reserved.
188/49 Habitown, Wacharapon road, Bangkok 10220
Phone: +66.2197.4588-89, +668.9924.5985 Fax:: +66.2197.4590
Email: info@spg-asia.com